โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

PASCO SOLAR ENERGY (พาสโก้ โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่)

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 14 กิโลวัตต์ อยู่ที่ สอยดาว จันทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-152/56จบ

ชื่อโรงงาน: PASCO SOLAR ENERGY (พาสโก้ โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่)

ผู้ประกอบการ: นายฉัตรชัย ซิ้มสมบูรณ์ผล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 14 กิโลวัตต์

สถานที่ตี้ง: 111 5 จันทบุรี-สระแก้ว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 1269375 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 18.7 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 18 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 869375 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท