โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Read More

บริษัท โชคประเสริฐ วานิช จำกัด

ประกอบกิจการ ลานตากพืชผลทางการเกษตรและเก็บรักษาลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

Read More

บริษัท ทรัพย์ทองศิรา ฟูดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลไม้แปรรูป พืชผักแปรรูป พืชผลทางการเกษตรแปรรูป อาหารอบแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารบรรจุหีบห่อ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท พะเยาคอนกรีต 1993 จำกัด โรงงาน 2

ประกอบกิจการ การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ที่ ดอกคำใต้ พะเยา

Read More