โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส.เค พรีซิชั่น เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำแบบพิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์โลหะแปรรูปโลหะ อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Read More