โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการเมืองไผ่ 1.2)

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ อยู่ที่ อรัญประเทศ สระแก้ว

Read More

บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการที่ 6)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5.95 เมกะวัตต์ อยู่ที่ อรัญประเทศ สระแก้ว

Read More

บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์กรุ๊ป จำกัด (คลองหินปูน 1)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ อยู่ที่ วังน้ำเย็น สระแก้ว

Read More