โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สหมิตร โมเดิร์น จำกัด

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานสองล้อ เช่น ตะแกรงท้ายรถจักรยาน ฯลฯ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท เอ.วี.คาร์ท็อน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด และพิมพ์หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท จี-ฟอร์ส เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องหมุนเหวี่ยง ตกตะกแอน เครื่องสลัด เป็นต้น อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Read More