โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น เค 98

ประกอบกิจการ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ ถังโลหะและถังพลาสติก นำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมและทำเชื้อเพลิงทดแทน อยู่ที่ สีคิ้ว นครราชสีมา

Read More