โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ กฟภ. กำลังผลิตสูงสุด 4.8 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บ่อพลอย  กาญจนบุรี

Read More