โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน (RDF) ขนาด 9.9 Mw อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Read More