โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารบรรจุในภาชนะที่ผนึกและห้องเย็น อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Read More

บริษัท สลิทเตอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด และแปรรูปโลหะ (Coil Center) รวมทั้งการอัดแผ่นโลหะ (Rolling Mill) อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

Read More