โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เดชอุดม คอนกรีต 2557 จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีต เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีต เป็นต้น อยู่ที่ เดชอุดม  อุบลราชธานี

Read More

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง เช่น หลอดพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร

Read More

นางอรุณี ศรีสุวรรณ

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อผลิตชิ้นไม้สับ โดยใช้ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ พนมไพร  ร้อยเอ็ด

Read More