โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ไทยเทสต์ (THAI TASTE)

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารปรุงสำเร็จรูป การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ อยู่ที่ หนองหิน เลย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-4(6)-6/61ลย

ชื่อโรงงาน: ไทยเทสต์ (THAI TASTE)

ผู้ประกอบการ: นางสาววิไลพร อาจมนตรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารปรุงสำเร็จรูป การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์

สถานที่ตี้ง: 353 1 หนองหิน หนองหิน เลย 42190

โทรศัพท์: 081-3415339

โรงงานประเภท: 406

เงินทุน: 5000000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 35 แรงม้า

TSIC: 10139

วันที่ใบอนุญาต: 4 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ: 14 ก.ย. 2561

มูลค่าที่ดิน: 700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท