โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ไทยเจริญพืชผล

ประกอบกิจการ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียนต่อวัน อยู่ที่ คำม่วง กาฬสินธุ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 60460270525622

ชื่อโรงงาน: ไทยเจริญพืชผล

ผู้ประกอบการ: นางเพ็ญพักตร์ เลิศสงคราม

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: อ2-9(1)-4/62กส

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียนต่อวัน

สถานที่ตี้ง: – 9 – – ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์: 081-0505552

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 5800000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 45 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 18 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 18 ต.ค. 3105

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท