โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ไกรวิทย์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ 319 อยู่ที่ แพร่ 54110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-142/55พร

ชื่อโรงงาน: ไกรวิทย์เฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายไกรวิทย์ ปลาเงิน

ทะเบียนพาณิชย์: แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน

ประกอบกิจการ: 319

สถานที่ตี้ง: 11 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110 088-2313133

โทรศัพท์: 03700

โรงงานประเภท: 240000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 11.47 คน

แรงม้า: 36100 แรงม้า

TSIC: 28 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 30000

มูลค่าที่ดิน: 30000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 150000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท