โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงสีรุ่งพงษ์พัฒน์

ประกอบกิจการ การสีข้าว(กำลังการผลิต 15 เกวียน/วัน)และเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่ ห้างฉัตร ลำปาง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-91/56ลป

ชื่อโรงงาน: โรงสีรุ่งพงษ์พัฒน์

ผู้ประกอบการ: นางสาริกา หนิ้วอินปั๋น

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การสีข้าว(กำลังการผลิต 15 เกวียน/วัน)และเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

สถานที่ตี้ง: 232/1 1 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 52190

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 17800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 272.2 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 15 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท