โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงสีข้าว

ประกอบกิจการ 46 อยู่ที่ หนองคาย 43110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-9(1)-13/55นค

ชื่อโรงงาน: โรงสีข้าว

ผู้ประกอบการ: นายสุกรรณ์ โคตรชมภู

ทะเบียนพาณิชย์: โรงสีข้าว

ประกอบกิจการ: 46

สถานที่ตี้ง: 3 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110

โทรศัพท์: 00901

โรงงานประเภท: 200000

เงินทุน: 1 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 15311 แรงม้า

TSIC: 29 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 29 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท