โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงสีข้าวโชคพนะการ 2

ประกอบกิจการ 277 อยู่ที่ ลำปาง 52130

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-15/55ลป

ชื่อโรงงาน: โรงสีข้าวโชคพนะการ 2

ผู้ประกอบการ: นางวิลัยวรรณ์ พนะการ

ทะเบียนพาณิชย์: สีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียนข้าวเปลือก / วัน ( 24 ชั่วโมง )และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในโกดัง

ประกอบกิจการ: 277

สถานที่ตี้ง: เกาะคา-ไหล่หิน เกาะคา เกาะคา ลำปาง 52130

โทรศัพท์: 00901

โรงงานประเภท: 5000000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 264.5 คน

แรงม้า: 15311 แรงม้า

TSIC: 17 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1000000

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท