โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงสีข้าวน้ำเพชร

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ มหาสารคาม 44120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-9(1)-1/55มค

ชื่อโรงงาน: โรงสีข้าวน้ำเพชร

ผู้ประกอบการ: นางสัมผัส ชื่นตระกูล

ทะเบียนพาณิชย์: สีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน)

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 – – หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์: 00901

โรงงานประเภท: 4450000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 40 คน

แรงม้า: 15311 แรงม้า

TSIC: 26 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต: 26 มกราคม 2555

เริ่มดำเนินการ: 2000000

มูลค่าที่ดิน: 350000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท