โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงรมบ้านไร่ยาว

ประกอบกิจการ ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(3)-10/61นศ

ชื่อโรงงาน: โรงรมบ้านไร่ยาว

ผู้ประกอบการ: นางอุไรวรรณ คงแก้ว

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก. เลขที่ 1225 เลขที่ดิน 63 2 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05203 บาท

คนงาน: 11500000 คน

แรงม้า: 15 แรงม้า

TSIC: 379.7

วันที่ใบอนุญาต: 22191

เริ่มดำเนินการ: 12 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3500000 บาท