โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-2/59ชม

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ผู้ประกอบการ: นางศศิธร แซ่ซิ้ม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็ง

สถานที่ตี้ง: 168 6 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 12400000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 293 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 8 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 700000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 700000 บาท