โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งแม่สะเรียง มิตรภาพ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม อยู่ที่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20580016925627

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งแม่สะเรียง มิตรภาพ

ผู้ประกอบการ: นายอนุวัฒน์ วรรณกองแก้ว

ทะเบียนพาณิชย์: 3510100969909

ทะเบียนเดิม: จ3-14-2/62มส

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่6094 8 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์: 0818839223

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 4000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 345 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 21 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท