โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งสมชัย

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-65/56ขก

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งสมชัย

ผู้ประกอบการ: นายเรืองศักดิ์ รุ่งไมตรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: 180 4 บ้านพรหมนิมิตร ขอนแก่น-เชียงยืน โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 19000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 248 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 13 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท