โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งดวงใจสว่างแดนดิน

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตัน/วัน และทำน้ำดื่มบรรจุขวด อยู่ที่ สว่างแดนดิน สกลนคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-18/56สน

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งดวงใจสว่างแดนดิน

ผู้ประกอบการ: นายเกรียงไกร วรรณพงษ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตัน/วัน และทำน้ำดื่มบรรจุขวด

สถานที่ตี้ง: 995 12 – โคกสว่าง 1 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์: 042 721787

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 9500000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 279.5 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 9 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ: 26 เมษายน 2556

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท