โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงน้ำแข็งชัยภูมิกิจวารี

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20360050725625

ชื่อโรงงาน: โรงน้ำแข็งชัยภูมิกิจวารี

ผู้ประกอบการ: นางนวรัตน์ ศรีสมุดคำ

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-14-6/62ชย

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: 6 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 1400

เงินทุน: 20000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 498 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 26 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท