โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานเฉลิมเชิงรู้

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตู หน้าต่าง พาเลท เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(1)-88/61กจ

ชื่อโรงงาน: โรงงานเฉลิมเชิงรู้

ผู้ประกอบการ: นายเฉลิม เชิงรู้

ทะเบียนพาณิชย์: 3710500779315

ประกอบกิจการ: ทำวงกบประตู หน้าต่าง พาเลท เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือนจากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 41041 4 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 3401

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 153.5 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 17 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท