โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-2/57กจ

ชื่อโรงงาน: โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ผู้ประกอบการ: นายไพรัช เชาว์ดี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี

สถานที่ตี้ง: 3 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 21000000 บาท

คนงาน: 33 คน

แรงม้า: 433.4 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 8 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท