โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานบ้านช้าง

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ปากช่อง นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(4)-29/59นม

ชื่อโรงงาน: โรงงานบ้านช้าง

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105546101791

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 150 20 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03404

เงินทุน: 10480000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 152.5 แรงม้า

TSIC: 16299

วันที่ใบอนุญาต: 5 ส.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 480000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท