โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ละแม ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-39/61ชพ

ชื่อโรงงาน: โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน

ผู้ประกอบการ: นายสาธร หนูกรอบ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: น.ส.4จ.เลขที่ดิน 2509 เล่ม 59 หน้า 9 ระวาง 4828IV0680เลขที่ดิน 25 หน้าสำรงจ 998 3 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 86170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00302 บาท

คนงาน: 7100000 คน

แรงม้า: 3 แรงม้า

TSIC: 190

วันที่ใบอนุญาต: 08103

เริ่มดำเนินการ: 8 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท