โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โซลาร์โก-3(ไร่ไทรป่า)

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-37/56นฐ

ชื่อโรงงาน: โซลาร์โก-3(ไร่ไทรป่า)

ผู้ประกอบการ: บริษัท โซลาร์โก จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105554136876

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: โฉนด5435 ,3240 1 หินมูล บางเลน นครปฐม 73190

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 1290812500 บาท

คนงาน: 40 คน

แรงม้า: 29116.49 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 2 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 137812500 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1140000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท