โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

ประกอบกิจการ ร่อน แยกขนาด และคุณภาพของข้าวเปลือก อยู่ที่ ลับแล อุตรดิตถ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20530001825621

ชื่อโรงงาน: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

ผู้ประกอบการ: สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-2(9)-1/62อต

ประกอบกิจการ: ร่อน แยกขนาด และคุณภาพของข้าวเปลือก

สถานที่ตี้ง: 61/2 7 ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00209

เงินทุน: 13951000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 74 แรงม้า

TSIC: 28240

วันที่ใบอนุญาต: 3 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3700000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7980000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1771000 บาท