โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

แสงศิริ

ประกอบกิจการ 258 อยู่ที่ กระบี่ 81140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-117/55กบ

ชื่อโรงงาน: แสงศิริ

ผู้ประกอบการ: นางสาวสุนันทา ทุ่งคาใน

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องเรือนจากไม้ ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู

ประกอบกิจการ: 258

สถานที่ตี้ง: 9 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140

โทรศัพท์: 03402

โรงงานประเภท: 8000000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 34.5 คน

แรงม้า: 20220 แรงม้า

TSIC: 29 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 3000000

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท