โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-6(5)-1/59ปน

ชื่อโรงงาน: แพอรุณ

ผู้ประกอบการ: นางฮับเซาะห์ เบ็ญจลักษณ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ)

สถานที่ตี้ง: 285/3 8 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00605

เงินทุน: 13100000 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 9 แรงม้า

TSIC: 10111

วันที่ใบอนุญาต: 12 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ: 15 ม.ค. 2559

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท