โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

เฟิร์ส แอนส์ เฟรนด์ วอเตอร์ดิ้งค์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุและจำหน่าย อยู่ที่ ทับคล้อ พิจิตร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20660161625626

ชื่อโรงงาน: เฟิร์ส แอนส์ เฟรนด์ วอเตอร์ดิ้งค์

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-20(1)-15/62พจ

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่มและผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุและจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 1449/1 14 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 4200000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 51.7 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 24 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 900000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท