โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

เพชรไพฑูรย์

ประกอบกิจการ อยู่ที่ สงขลา 90140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-5/55สข

ชื่อโรงงาน: เพชรไพฑูรย์

ผู้ประกอบการ: นายไพฑูรย์ ฐานะพันธ์

ทะเบียนพาณิชย์: สีข้าว กำลังการผลิต 50 เกวียน/วัน

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 3 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์: 00901

โรงงานประเภท: 2600000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 82 คน

แรงม้า: 15311 แรงม้า

TSIC: 17 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท