โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-8/59ชย

ชื่อโรงงาน: เทพารักษ์-เทพสถิต

ผู้ประกอบการ: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105495001183

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: – 1 – – วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์: 088-5942136

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 400.82 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 600000 บาท