โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อู่อู๊ฐการช่าง

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-4/61สฎ

ชื่อโรงงาน: อู่อู๊ฐการช่าง

ผู้ประกอบการ: นางกัณหา จิตมุ่ง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 135/4 1 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 14500000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 58.2 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 12 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท