โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อู่ทวีชัยยนต์

ประกอบกิจการ ประกอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ยานพาหนะทุกชนิด และเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการเกษตร รวมถึงส่วนประกอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว อยู่ที่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20360102925629

ชื่อโรงงาน: อู่ทวีชัยยนต์

ผู้ประกอบการ: นางดวงเดือน เกิดปัญญา

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-57/62ชย

ประกอบกิจการ: ประกอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ยานพาหนะทุกชนิด และเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการเกษตร รวมถึงส่วนประกอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าว

สถานที่ตี้ง: 222 2 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 500000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 99.5 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 23 เม.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท