โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อุบลแสงทองไม้ชิพ

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(4)-22/56ศก

ชื่อโรงงาน: อุบลแสงทองไม้ชิพ

ผู้ประกอบการ: นายมนัส แดงชาติ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 10 ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03404

เงินทุน: 10700000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 307.86 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 22 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท