โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

อันเจริญ

ประกอบกิจการ 412 อยู่ที่ พะเยา 56000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-4(3)-7/55พย

ชื่อโรงงาน: อันเจริญ

ผู้ประกอบการ: นายจีรายุทธ สกุลเจียมใจ

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ เช่น หมู,วัว

ประกอบกิจการ: 412

สถานที่ตี้ง: 3 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์: 00403

โรงงานประเภท: 3000000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 126.21 คน

แรงม้า: 15115 แรงม้า

TSIC: 12 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1000000

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท