โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-65/56สฎ

ชื่อโรงงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ผู้ประกอบการ: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ทะเบียนพาณิชย์: 3900900314563

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: – 5 – – คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์: 077-381800

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 300000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 195 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 9 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 250000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท