โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่องานก่อสร้างผิวถนน อยู่ที่ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20300024425621

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

ทะเบียนพาณิชย์: 0303540001694

ทะเบียนเดิม: จ3-50(4)-3/62นม

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่องานก่อสร้างผิวถนน

สถานที่ตี้ง: 0 0 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 15500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 452 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 29 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท