โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนเอี่ยมสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-214/61ปท

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนเอี่ยมสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนเอี่ยมสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0133550028261

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 1/12 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 2200000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 75.8 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 26 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท