โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อินฟินิตี้ เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ 87/9 อยู่ที่ นครปฐม 73000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(9)-3/55นฐ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนสามัญ อินฟินิตี้ เทรดดิ้ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนสามัญ อินฟินิตี้ เทรดดิ้ง

ทะเบียนพาณิชย์: บรรจุผลิตภัณฑ์พืช ผัก และผลไม้

ประกอบกิจการ: 87/9

สถานที่ตี้ง: 8 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 0815527030

โทรศัพท์: 00209

โรงงานประเภท: 6000000

เงินทุน: 20 บาท

คนงาน: 64.2 คน

แรงม้า: 01403 แรงม้า

TSIC: 4 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท