โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนครคาร์เพ้นท์

ประกอบกิจการ ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เมืองนครพนม นครพนม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-95/61นพ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนครคาร์เพ้นท์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนครคาร์เพ้นท์

ทะเบียนพาณิชย์: 0483561000513

ประกอบกิจการ: ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 25/9 ร่วมมิตร นิตโย หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 48000

โทรศัพท์: 086-2141640

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 20 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 6 ก.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท