โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-20(1)-2/58พล

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ทะเบียนพาณิชย์: 0653555004543

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 1/8 3 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

โทรศัพท์: 055-288102

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 3800000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 95.6 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 12-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท