โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.บี.บอดี้คาร์

ประกอบกิจการ ประกอบตัวถังรถบรรทุก อยู่ที่ นครชัยศรี นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(1)-18/56นฐ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.บี.บอดี้คาร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.บี.บอดี้คาร์

ทะเบียนพาณิชย์: 0733552000031

ประกอบกิจการ: ประกอบตัวถังรถบรรทุก

สถานที่ตี้ง: 4 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07701

เงินทุน: 33000000 บาท

คนงาน: 60 คน

แรงม้า: 476 แรงม้า

TSIC: 29101

วันที่ใบอนุญาต: 19 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 12000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท