โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ แม่สอด ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-3/60ตก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ทะเบียนพาณิชย์: 0923551000320

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: 4 แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 1700000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 270 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 16 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท