โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี. ศิลาคอนสตรัคชั่น

ประกอบกิจการ คัด ร่อน แยก กรวด ทราย อยู่ที่ สอง แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-7/61พร

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี. ศิลาคอนสตรัคชั่น

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี. ศิลาคอนสตรัคชั่น

ทะเบียนพาณิชย์: 0553560000217

ประกอบกิจการ: คัด ร่อน แยก กรวด ทราย

สถานที่ตี้ง: – 8 เตาปูน สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00303

เงินทุน: 2000000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 247 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 4 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท