โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรมอเตอร์

ประกอบกิจการ 352 อยู่ที่ กาฬสินธุ์ 46000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-113/55กส

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรมอเตอร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรมอเตอร์

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ประกอบกิจการ: 352

สถานที่ตี้ง: 5 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043-873256

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 6620000

เงินทุน: 14 บาท

คนงาน: 45.81 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 14 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 5500000

มูลค่าที่ดิน: 470000 บาท

มูลค่าอาคาร: 150000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท