โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทวี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท

ประกอบกิจการ ทำแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-41(2)-4/61ชบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทวี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทวี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท

ทะเบียนพาณิชย์: 0203546002162

ประกอบกิจการ: ทำแม่พิมพ์โลหะ

สถานที่ตี้ง: 35/4 5 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04102

เงินทุน: 40400000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 263 แรงม้า

TSIC: 28230

วันที่ใบอนุญาต: 8 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8400000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท