โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา

ประกอบกิจการ ทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-21/55ยส

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา

ทะเบียนพาณิชย์: 0353543000125

ประกอบกิจการ: ทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 157 2 – แจ้งสนิท ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 12000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 486.6 แรงม้า

TSIC: 23200

วันที่ใบอนุญาต: 7 ธ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท